Tietosuojaseloste


TIETOSUOJASELOSTE

Selosteessa kuvataan myös periaatteet ja käytännöt, miten Cimacuu Tmi:ssä käsitellään henkilötietoja.
Tässä Tietosuojaselosteessa olevia kohtia voidaan kohdasta riippuen soveltaa joko yksityishenkilöihin, yrityksiin tai molempiin.
Cimacuu noudattaa kaikkien henkilötietojen käsittelyssä voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, kuten Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679, Suomen tietosuojalakia ja lakia sähköisten viestinnän palveluista 2014/917 ("Tietosuojasäännökset"), henkilötietoja käsitellessään.

REKISTERINPITÄJÄN TIEDOT

Cimacuu Tmi (y-tunnus 1904766-9)

Länsitie 13 A, 87150 Kajaani

Tietosuojavastaava
Ilpo Kokkonen
Cimacuu Tmi

Länsitie 13 A, 87150 Kajaani, info@cimacuu.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA PERUSTE

Alla on kuvattu henkilörekisterikohtaisesti mitä henkilötietoja Cimacuu kerää, henkilötietojen käsittelytarkoitukset, käsittelyn oikeusperusteet ja tietojen luovutukset.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Tilaajatietojen käsittely perustuu lakiin Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) ja tietoja käytetään yhteystietopalvelun muodostamiseksi sekä sen tarjoamista varten.
Cimacuu käyttää rekisteritietoja yhteystietopalveluiden ja niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen. Rekisteritietoja hyödynnetään mm. Cimacuun markkinoinnissa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Tilaajatietokannassa olevien henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. Lakisääteinen velvoite on laki Sähköisen viestinnän palveluista (917/2014).
Lisäarvopalveluiden eli perinteisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Cimacuu hankkii päättäjärekisterissä oleviin yrityksiin, julkishallinnon organisaatioihin, yhdistyksiin, säätiöihin sekä elinkeinonharjoittajiin liittyviä tietoja omien sisäisten tietolähteiden lisäksi tarkoituksenmukaisista ulkoisista tietolähteistä. Pääsääntöiset tietolähteet ovat:YTJ (Kaupparekisterin ja verohallinnon yhteinen yritys- ja yhteisörekisteri), Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri, Suomen Asiakastieto Oy ja Tilastokeskus. Lisäksi henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

HENKILÖTIETOJEN/YRITYSTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilö/yritystietoja käsitellään Cimacuun palveluihin liittyvien yritys-asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, profilointiin, segmentointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä mainonnan kohdentamiseen.

HENKILÖ/YRITYSTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan Cimacuu-tilin rekisteröitymisen hyväksymään sopimukseen, oikeutettuun etuun, lakisääteiseen velvoitteeseen sekä suostumukseen. Palveluiden tuottamisen, asiakasviestinnän ja laskutuksen osalta käsittelyperusteena on sopimus; palveluiden kehittämisen ja käytön analysoinnin sekä perinteisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on sopimus sekä oikeutettu etu; sähköisen suoramarkkinoinnin osalta käsittelyperusteena on suostumus; sijaintitiedon osalta käsittelyperusteena on suostumus; kohdennetun mainonnan osalta käsittelyperusteena on suostumus sekä oikeutettu etu; tositteiden käsittelyn sekä rikosten selvittämisen osalta käsittelyperusteena on lakisääteinen velvoite. Asiakkaan antamien arviointien osalta käsittelyperusteena on sopimus ja oikeutettu etu.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan yhdistää Cimacuun ja sen asiakkaiden sivuilla olevaan evästetunnisteeseen. Evästeisiin tallennetaan Cimacuun asiakasrekisteriin perustuvaa ryhmätason tietoa (ennuste- ja ostokäyttäytymisluokat taikka sukupuoli tai ikä). Tiedot pseudonymisoidaan niin, ettei yksittäistä käyttäjää voida henkilökohtaisesti tunnistaa tiedoista tai niiden yhdistelmästä.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖ/YRITYSTIEDOT

Cimacuu voi käsitellä kuluttaja- ja yritysasiakkaiden asiakasrekisterissä alla lueteltuja henkilötietoja. Cimacuu voi informoida tietoja kerätessään, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys, ja mitkä tiedot rekisteröity voi antaa halutessaan:

Nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumerotiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista, Cimacuun palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, mielenkiinnon kohteet, sekä tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä Traficomin liikennetietojärjestelmän, Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot, tilastolliseen analyysiin perustuvat ennusteet, jotka kuvaavat henkilön/yrityksen ominaisuuksia ja käyttäytymistä, postiosoite, ammatti, syntymävuosi, IP-osoitesijaintitieto ja henkilötunnus (kun asiakas tilaa fi-verkkotunnusta, Viestintäviraston vaatimus)

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään Cimacuun palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilö/yritystietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta, Traficomista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Cimacuu ei luovuta, myy eikä muutoin tarjoa henkilö/yritystietoja ulkopuolisille.

HENKILÖ/YRITYSTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilö/yritystietoja säilytetään lähtökohtaisesti niin kauan kuin Cimacuu katsoo sen tarpeelliseksi tai kunnes henkilö/yritys pyytää sen poistamista.

YRITYSASIAKKAIDEN ASIAKASREKISTERI

Henkilörekisteri muodostuu Cimacuuhun sopimussuhteessa olevien oikeushenkilöiden (yritykset, julkishallinnon organisaatiot, yhdistykset, säätiöt sekä elinkeinonharjoittajat) yhteyshenkilöistä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Cimacuun yrityspalveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää Cimacuun suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä verkkomarkkinoinnin kohdistamiseen. Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käyttää myös Cimacuun päättäjärekisterin päivittämiseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteeseen sekä rekisteröidyn antamaan suostumukseen.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Oikeushenkilön osalta kerätään yrityksen perustietojen lisäksi seuraavia oikeushenkilön yhteyshenkilöitä koskevia henkilötietoja:

Rekisteröidyn perustiedot, kuten nimi, postiosoite, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, ammattikäyttäjän tai yhteyshenkilön nimityönantajayrityksen nimi ja y-tunnusasiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten hankitut palvelut aloitus- ja lopetustietoineen, sopimukseen liittyvät myyjätiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstätiedot suoramarkkinointiluvista ja -kielloista, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedotyritysasiakaspalvelun yhteydenotot, tukipyynnöt ja työpyynnöt, asiakaspuheluiden nauhoitus ja asiakaspalvelutilanteisiin liittyvä muun viestinnän (esim. chat) tallennus Cimacuun liikennetietojärjestelmän, Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmän ja muiden rekistereiden tietojen perusteella muodostetut kohdentamistiedot, yrityksen ja yrityspäättäjän ominaisuuksia ja käyttäytymistä liike-elämässä kuvaavat tilastolliset ennusteet, IP-osoite, syntymäaika (domainpalveluissa, jos y-tunnusta ei ole saatavilla).

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään säännöllisesti asiakassuhteen aikana, Cimacuun palveluihin rekisteröitymisen yhteydessä, Cimacuun palveluita käytettäessä tai muutoin suoraan rekisteröidyltä. Henkilö/yritystietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestötietojärjestelmästä, kaupparekisteristä, luottotietorekistereistä, Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä, Suomen Numeropalvelu Oy:n tietokannasta, Traficomista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Cimacuu ei luovuta, myy eikä muutoin tarjoa henkilö/yritystietoja ulkopuolisille.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Cimacuu säilyttää henkilö/yritystietoja aina niin kauan kuin Cimacuu katsoo sen tarpeelliseksi tai kunnes henkilö/yritys pyytää sen poistamista. Asiakassuhteen päättymisestä huolimatta yritysasiakkaan yhteystietoja voidaan käsitellä suoramarkkinoinnin lähettämiseksi. Mikäli rekisteröity kieltäytyy markkinoinnista, eikä muuta käsittelyperustetta ole, säilytetään tieto kiellosta ja yhteystiedoista, jotta kiellon noudattaminen voidaan varmistaa.

PÄÄTTÄJÄREKISTERI

Cimacuu tallentaa yritystietokantaansa yrityksien, julkishallinnon organisaatioiden, yhdistysten, säätiöiden sekä elinkeinonharjoittajien perustietoja, taloustietoja ja toimialaluokituksia sekä näiden päättäjien tietoja. Päättäjärekisteri muodostuu yritystietokannan sisältämistä henkilötiedoista. Päättäjillä tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, jotka asemansa perusteella tekevät työtehtäviinsä kuuluvia päätöksiä työnantajansa nimissä ja lukuun.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Päättäjärekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään Cimacuun palveluihin liittyvien yritysasiakassuhteiden luomiseen, ylläpitämiseen, hoitamiseen sekä Cimacuun yritysasiakkaille tarjottavien palveluiden tarjoamisessa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Päättäjärekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi sekä käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna. Lisäksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014) luvun 24 mukaisesti suoramarkkinointia yhteisölle saa harjoittaa, jollei tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.

Tietosuoja-asetusta tukevan tietosuojalain (1050/2018) pykälä 4 mukaisesti henkilötietoja saa käsitellä yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi, jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä sekä niiden hoitoa julkisyhteisössä, elinkeinoelämässä, järjestötoiminnassa tai muussa vastaavassa toiminnassa kuvaavista tiedoista siltä osin kuin käsittelyn tavoite on yleisen edun mukainen ja käsittely on oikeasuhtaista sillä tavoiteltuun oikeutettuun päämäärään nähden.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Päättäjärekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat rekisteröidyn tehtäviä, asemaa tai toimintaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä ja sitä käytetään hänen työtehtäviinsä liittyvän informaation lähettämiseen:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tehtävä ja asema yrityksessä, markkinointiluvat ja -kiellot, yrityksen perustiedot ja taustamuuttujat, yrityksen ja yrityspäättäjän ominaisuuksia ja käyttäytymistä liike-elämässä kuvaavat tilastolliset ennusteet

Lisäksi rekisterissä voi olla rekisteröidyn itsensä antamia tai muutoin rekisteröidyn suostumuksella kerättyjä lisätietoja (esim. rekisteröidyn ammatilliset kiinnostuksen kohteet) ja mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Cimacuu hankkii päättäjärekisterissä oleviin yrityksiin, julkishallinnon organisaatioihin, yhdistyksiin, säätiöihin sekä elinkeinonharjoittajiin liittyviä tietoja omien sisäisten tietolähteiden lisäksi tarkoituksenmukaisista ulkoisista tietolähteistä. Pääsääntöiset tietolähteet ovat:

YTJ (Kaupparekisterin ja verohallinnon yhteinen yritys- ja yhteisörekisteri), Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteri, Suomen Asiakastieto Oy ja Tilastokeskus. Lisäksi henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään.

YRITYSASIAKKAAN JA CIMACUUN VELVOLLISUUDET

Rekisterinpitäjänä toimiessaan yritysasiakas varmistaa henkilötietojen käsittelyn oikeudelliset perusteet sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Yritysasiakas arvioi ja määrittää myös henkilötietojen käsittelyn rekisteröidyille aiheuttamat riskit. Lisäksi yritysasiakkaan on rekisterinpitäjänä noudatettava rekisteröityihin liittyvää tiedotusvelvollisuutta.

Cimacuu henkilötietojen käsittelijänä suorittaa tietojen käsittelyä rekisterinpitäjän lukuun ja on toteuttanut palvelun osalta riittävät asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimet niin, että käsittely täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset.

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Rekisteröity voi ottaa yhteyttä Cimacuun tietosuojavastaavaan henkilötietojen käsittelyyn ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä

Ilpo Kokkonen
Cimacuu Tmi
Länsitie 13 A, 87150 Kajaani, sähköposti info@cimacuu.fi

Tiettyjen rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi (oikeus saada pääsy tietoihin ja oikeus tietojen poistamiseen) Cimacuun rekisterinpitäjänä pitää pystyä tunnistamaan rekisteröity ja vahvistamaan rekisteröidyn henkilöllisyys tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Jos Cimacuulla on perusteltua syytä epäillä pyynnön tehneen henkilön henkilöllisyyttä, voimme pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen henkilöllisyyden varmistamiseksi.

OIKEUS SAADA PÄÄSY TIETOIHIN

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, myös oikeus pyytää kopio Cimacuun käsittelemistä henkilötiedoista.

Tarkastuspyynnön voi lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Ilpo Kokkonen
Cimacuu Tmi
Länsitie 13 A, 87150 Kajaani

Tarkastuspyynnön sisältö (päättäjätietokanta, yritysasiakkaiden asiakasrekisteri):

Nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, yrityksen nimi ja y-tunnus, jossa rekisteröity toimii päättävässä asemassa, missä muodossa haluat tiedot (postitse vai sähköisessä muodossa)

Kun tarvittavat tiedot sisältävä pyyntö on saapunut Cimacuulle, vastaamme siihen 30 päivän kuluessa.

Tietojen kysely on maksutonta. Mikäli rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä tai esittää uuden tarkastuspyynnön kuuden (6) kuukauden sisällä edellisestä tarkastuspyynnöstä, Cimacuu voi veloittaa hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua.

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN

Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista, jos niitä ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai niitä käsitellään lainvastaisesti.

OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus, johon käsittely on perustunut.

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Oikeusministeriön yhteydessä toimii kansallisena valvontaviranomaisena tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä.

MUUT KÄYTTÖTARKOITUKSETMARKKINATUTKIMUKSET

Cimacuu haluaa jatkuvasti parantaa tuotteitaan ja palveluitaan vastaamaan paremmin asiakkaiden tarvetta. Tämän vuoksi rekisteröityihin voidaan ottaa yhteyttä markkinatutkimuksiin liittyen. Cimacuu voi myös toteuttaa yritysasiakkaiden puolesta markkinatutkimuksia ja asiakastyytyväisyyskyselyjä. Kerättyjä tietoja käytetään ainoastaan kyseistä käyttöä varten ja kerätyt tiedot tuhotaan säännöllisesti. Rekisteröidyllä on aina mahdollisuus valita, haluaako osallistua markkinatutkimukseen tai kyselyyn, eli käsittely perustuu suostumukseen.

HENKILÖTIETOJEN JAKAMINEN

Cimacuu ei luovuta, myy eikä muutoin tarjoa henkilö/yritystietoja ulkopuolisille.

MUUTOKSET

Tämä Tietosuojaseloste korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Cimacuu päivittää tätä Tietosuojaselostetta toimintansa ja palveluidensa kehittymisen myötä. Päivitykset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Päivitykset voi tarkistaa Cimacuun verkkosivustolta, jossa näytetään aina viimeisin Tietosuojaseloste. Cimacuu voi lisäksi, mikäli katsoo sen olevan tarkoituksenmukaista, ilmoittaa rekisteröidyille Tietosuojaselosteen muutoksista sähköisellä ilmoituksella.

Viimeisin päivitys: 21.4.2023